فهرست مقالات


مطالعات تطبیقی هنر، 1394، جلد ۵، شماره ۱۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ پیکره‌بندی و موضوع در نگاره‌های ایرانی (بررسی نسخه‌نگاره‌های شاهنامه تهماسبی) 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۹ بار
۲ داستان بهرام گور و کنیزک در آیینه ادب و هنر 1395/9/8 - Get XML Data ۲۹۷ بار
۳ معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۳۵ بار
۴ میزان انطباق پذیری نقوش و درونمایه دیوارنگاره های دوره معاصر با معیارهای کیفی دیوارنگاری در فضاهای عمومی شهری اصفهان ازمنظر شهروندان 1395/9/8 - Get XML Data ۲۶۱ بار
۵ بررسی تناسبات حیاط مساجد دوره صفویه اصفهان 1395/9/8 - Get XML Data ۲۷۱ بار
۶ تطبیق نقاشیهای تورفان و نگاره های منظومه وَرقه و گلشاه دوره سلجوقی 1395/9/8 - Get XML Data ۴۱۱ بار
۷ تحلیل نگاره های فتح خیبر مربوط به دوره های تیموری، ترکمن و صفوی 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۴ بار
۸ تأثیر عوامل اجتماعی- تاریخی ایران عصر قاجار در شکوفایی تعزیه عهد ناصری 1395/9/8 - Get XML Data ۲۶۱ بار
۹ مطالعه تطبیقی شاخصه های صوری نقاشی قاجار با چند نگاره از شاهنامه عمادالکتّاب 1395/9/8 - Get XML Data ۲۵۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه