فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1400، جلد ۱۱، شماره ۲۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تبیین عوامل فیزیکی مؤثر بر شکل‌گیری دل‌بستگی به مکان برای تازه‌واردان؛ مورد پژوهی: فضاهای شهری منتخب اصفهان 1401/2/15 - Get XML Data ۵۳ بار
۲ مدل علی روابط متغیرهای کالبدی- عملکردی معماری و انگیزش بازی کودک در عرصه میانی مجتمع‌های مسکونی 1401/2/15 - Get XML Data ۷۸ بار
۳ معماری هنر و معماری جادویی در شاهنامه 1401/2/15 - Get XML Data ۶۱ بار
۴ تعیین عوامل و متغیرهای افزایش بهره‌وری در ارزیابی و انتخاب پروژه‌های مرمتی و استفاده مجدد از بناهای تاریخی به روش تحلیل عاملی 1401/2/15 - Get XML Data ۵۷ بار
۵ مقایسه‌ تطبیقی تناسبات حاکم بر معماری کاروانسراهای حیاط‌دار مناطق مرکزی ایران در دوره‌های صفویه و قاجاریه 1401/2/15 - Get XML Data ۵۶ بار
۶ تحلیل اثربخشی شیوه ها، رشته ها و شرایط حاکم بر نظام آموزشی بر تغییر کالبدی مدارس تاریخی صفوی و قاجار مبتنی بر الگوی شکلی (مورد پژوهی؛ دارالفنون، صالحیه، ترک ها، نوریه، حکیم، شفیعیه، چهارباغ، خیر آباد، میرزاحسین، ملا عبدالله، نیماورد) 1401/2/15 - Get XML Data ۶۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه