فهرست مقالات


مرمت و معماری ایران، 1399، جلد ۱۰، شماره ۲۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحلیل راندمان عملکردی خانه‌های دوره قاجار شهر تبریز بر اساس شاخص کیفیت دسترسی به فضا 1401/2/15 - Get XML Data ۵۳ بار
۲ کاربست روش میان‌یابی وزن‌دار در تحدید پهنه‌های بارزه‌مند میراثی و حفاظت کالبدی از منظر تاریخی شهر* (موردپژوهی: شهر قدیم لار) 1401/2/15 - Get XML Data ۶۲ بار
۳ عمارت از برای ویرانی: دو روایت متفاوت درباره‌ جایگاه معمار و معماری در کتاب احیاء‌ علوم‌الدین غزالی 1401/2/15 - Get XML Data ۶۸ بار
۴ آسیب‌شناسی قوانین و مصوبات حقوقی مرتبط با مدیریت بافت و ابنیه 1401/2/15 - Get XML Data ۵۳ بار
۵ سنجش و اولویت‌بندی کیفیت هویت در بافت تاریخی با استفاده از تکنیکEntropy-Topsis (مطالعه موردی: محله سنگ‌ سیاه شیراز) 1401/2/15 - Get XML Data ۵۲ بار
۶ اصول سامان‌دهی حفاظت‌مبنای معابر تاریخی به روش الگوبرداری قیاسی تجارب سامان‌دهی ایران و سایر کشورها (مورد پژوهی: سنجش وضعیت سامان‌دهی یک معبر تاریخی سواره و پیاده اصفهان) 1401/2/15 - Get XML Data ۶۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه