فهرست مقالات


مطالعات تطبیقی هنر، 1399، جلد ۱۰، شماره ۲۰
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعۀ تطبیقی متن و تصاویر ابوبکر و امام علی(ع) در نسخ جامع‌التواریخ ایلخانی و تیموری 1401/2/17 - Get XML Data ۶۴ بار
۲ مطالعه تأثیرات گراورهای وارداتی بر ساختار نقاشی فرنگی‌سازی ایران دوره‌ صفوی بر اساس آرای ارنست گامبریچ و کندال والتون 1401/2/17 - Get XML Data ۶۵ بار
۳ مطالعه تطبیقی فرم و نقش ظروف فلز و آبگینه در سده‌های ۵ و ۶ هجری قمری 1401/2/17 - Get XML Data ۶۱ بار
۴ دیپلماسی و بازنمایی؛ تحلیل تطبیقی بازنمایی سفیر پادشاه صفوی در حضور فرمانروای گورکانی و عثمانی 1401/2/17 - Get XML Data ۵۴ بار
۵ الگویابی نحوه استقرار ابنیه یادمانی، در دو محور شهری قرون نهم و دهم ه.ق.، بر مبنای گزارش‌های دو متن تاریخی 1401/2/17 - Get XML Data ۶۸ بار
۶ نگرشی تطبیقی به ارتباط متن و زبان تصویری دست در نگاره‌های شاهنامه طهماسبی 1401/2/17 - Get XML Data ۵۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه